médiá, tlačiarne, vonkajšia reklama, výroba reklamy, reklamná agentúra, obaly, papier, sieťotlač, samolepiace etikety, svetelná reklama, polygrafia, reklama, veľkoformátová tlač, vyšívanie, rozhlas, reklamne predmety, billboard, tlač, ofset

Pripravujeme Pripravujeme
 
   |  najčítanejšie
abcreklama.sk > on-line objednávka > všeobecné obchodné podmienky 23. august 2017   06:24
news
výstavy
konferencie
marketingové školenia
creative window
publikácie
prieskumy
zákony
kontakt
Education.sk - kurzy, školenia, štúdiá, poradenstvo, hotely
PRINT
PROGRESS

Odborný dvojmesačník pre tlačiarenský priemysel a súvisiace odvetvia.
objednať »
PACKAGING
Odborný časopis na obaly,
logistiku a transport
objednať »
IN STORE
Slovakia

Odborný časopis pre maloobchod a výrobu
objednať »
GOODWILL

Mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti
objednať »
Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť andrew | eBMA, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového serveru www.abcreklama.sk a je jediným oprávneným subjektom, ktorý môže poskytovať služby, reklamu, atď. na jednotlivých www stránkach tohto servera podľa platnej ponuky.

Objednávateľ služieb, reklamy, atď. (ďalej len "objednávateľ") je fyzická / právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná / mediálna agentúra, objednávajúca služby, reklamu, atď. na stránkach internetového servera www.abcreklama.sk.

Objednávanie

Služby, reklama, atď. na www stránkach prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej objednávky so všetkými obsahovými náležitosťami.

Objednávka obsahuje: obchodné meno objednávateľa, sídlo objednávateľa, fakturačná adresa objednávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa, meno/kontakt zodpovednej osoby za objednávateľa, telefón/email/fax objednávateľa a špecifikované inzertné podklady.

Objednávka nadobúda právnu záväznosť písomným potvrdením objednávateľom. Akékoľvek iné dojednania musia mať písomnú formu.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo službu, reklamu, atď. odmietnuť pokiaľ:
  1. predmetný reklamný nosič nezodpovedá technickým požiadavkám prevádzkovateľa
  2. ide o reklamu atď. priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa služieb, reklamy atď. na www.abcreklama.sk
  3. predmetná reklama atď. je v rozpore so zákonmi SR
  4. predmetná reklama atď. nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok
  5. predmetná reklama atď. svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá základným požiadavkám prevádzkovateľa
V prípade výskytu vyššie uvedených skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

Cena

Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka prevádzkovateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP. Ceny uvedené v cenníku neobsahujú DPH, ktorá je účtovaná podľa platného zákona.

Fakturácia

Faktúry sa vystavujú ihneď po vystavení platnej objednávky. Doba splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade oneskorenia s úhradou záväzku je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi penále 0,2% z ceny objednávky za každý deň omeškania.

Storno podmienky

V prípade, že si objednávateľ praje zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný informovať písomne prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní pred dátumom zverejnenia prezentácie /inzerátu/ začiatku kampane. V neskoršom termíne budú objednávateľovi účtované storno poplatky.

Reklamácie

V prípade chyby zo strany prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je do 3 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 6 hodín za deň.

Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu. Záväzok splatnosti je tak obmedzený len na tú pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik požiadavky prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je povinný objednávateľ uplatniť do 7 dní po doručení faktúry písomne u prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretím osobám. Všetky vzťahy VOP neupravené sa riadia platnými zákonmi SR. Tieto VOP sú platné od 01.01.2004.


Kontakt:
andrew | eBMA, s.r.o., nám. M. Benku 6, 811 07 Bratislava,
email: info@abcreklama.sk

 
 
kontakt  |  mapa portálu  |  o abcreklama.sk  |  cenník reklamy  |  on-line objednávka  |  napíšte nám
?2000 - 2017 andrew | eBMA, s.r.o. Všetky práva vyhraden? Publikovanie alebo šírenie obsahu abcreklama.sk je výslovne zakázan?bez písomného súhlasu.
kontakt: manager@abcreklama.sk
abcreklama.sk, ISSN : 1336-412X

Naše partnersk?webov?stránky: www.abcinterier.sk, www.clients.sk